اشتباهات رایج در زبان انگلیسی (قسمت 1)

ارسال شده در تاریخ :
اشتباهات رایج در زبان انگلیسی (قسمت 1)


1. Absorbed یعنی  بسیار علاقه مند

حرف اضافه ای که بعد از این کلمه می آید in  می باشد نه at. 

هرگزنگویید

The man was absorbed at his work.

به جای آن بگویید

The man was absorbed in his work. 


2. Angry  یعنی عصبانی

حرف اضافه ای که بعد از این کلمه می آید with  می باشد نه against. 

هرگز نگویید

He was angry against his brother.

به جای آن بگویید

He was angry with his brother. 

نکته مهم: وقتی از فردی عصبانی می شویم از حرف اضافه with  استفاده میکنیم ولی اگر چیزی مارا عصبانی کند باید از حرف اضافه at  استفاده کنیم.

He was angry at the air pollution. 


3. arrive  یعنی رسیدن 

حرف اضافه ای که بعد از این کلمه می آید at می باشد نه to. 

هرگز نگویید

We arrived to the town in the evening. 

به جای آن بگویید

We arrived at the town in the evening. 

نکته مهم: از کلمه Arrive in  زمانی استفاده میکنیم که میخواهیم بگوییم به کشورها یا شهرهای بزرگ رسیدیم.

We arrived in Rome at night. 


4. Ashamed  یعنی شرمسار- شرمنده

حرف اضافه ای که بعد از این کلمه می آید of می باشد نه from. 

هرگز نگویید

She is now ashamed from her behavior

به جای آن بگویید

She is now ashamed of her behavior.

نکته مهم: هرگز ashamed of  را به جای shy بکار نبرید. Shy  به معنی خجالتی است. به مثال زیر دقت کنید. 

I am ashamed of my aunt.

جمله فوق به معنی این است که شما کار بدی انجام داده اید و بابت آن احساس شرمندگی میکنید. به جمله زیر دقت نمایید.

I am shy of my aunt.

جمله فوق یعنی اینکه شما از خاله تان خجالت می کشید. 


5. Believe  یعنی اعتقاد داشتن

حرف اضافه ای که بعد از این کلمه می آید in می باشد نه to. 

هرگز نگویید

I believe to God.

به جای آن بگویید

I believe in God.

دقت کنید که در صورت استفاده از حرف اضافه in  معنی جمله "من به خدا اعتقاد دارم" است. ولی اگر کلمه believe  را بدون حرف اضافه in  استفاده نمایید به معنی باور کردن می باشد. برای مثال:

I believe what he says.