عبارات ضروری انگلیسی (قسمت اول)

ارسال شده در تاریخ :
عبارات ضروری انگلیسی (قسمت اول)

عبارات ضروری انگلیسی (قسمت اول) 

1. pick up: با دست برداشتن یا بلند کردن، بازیافتن یا جمع کردن، یاد گرفتن

.He picked up the newspaper that was on the front doorstep

او روزنامه ای را که روی پله ورودی جلویی خانه بود برداشت.

.Margot picks up math easily, but she is not good at reading

مارگارت ریاضی را به راحتی یاد می گیرد، اما در خواندن مشکل دارد. 

2. come up with: پیدا کردن، کشف کردن

.After worrying for days, I finally came up with a solution to my problem

پس از چند روز نگرانی، بالاخره راه حلی برای مشکلم پیدا کردم. 

3. find out: در مورد چیزی اطلاعات کسب کردن، مشخص کردن

.I'll call right now to find it out

همین الان زنگ می زنم تا در موردش اطلاعات کسب کنم.

4. all along: همیشه، از اول، از قبل

?Did you know all along that I'd give you a birthday present

آیا از قبل می دانستی که می خواهم برای تولدت کادو بدهم؟

5. tire out: به علت شرایط دشوار یا تلاش سخت خسته شدن

.The hot weather tired out the runners in the marathon

هوای بسیار گرم باعث خستگی دوندگان در ماراتن شد.

6. never mind: مهم نیست، چیزی که گفته شد را نادیده بگیر

".When he spilled his drink on my coat, I said, "Never mind, It needs to be cleaned anyway

وقتی او نوشیدنی را روی کت من ریخت، گفتم: «مهم نیست، بهرحال باید می شستمش.»

7. pick out: انتخاب کردن

.Ann picked out a good book to give her brother as a graduation gift

آن کتاب خوبی به عنوان هدیه فارغ التحصیلی برای برادرش انتخاب کرد.

8. talk over: مسئله ای را با دیگران در میان گذاشتن

.Before I accepted the new job offer, I talked the matter over with my wife

قبل از اینکه پیشنهاد شغلی جدید را قبول کنم، موضوع را با همسرم در میان گذاشتم.

9. on purpose: از قصد، به دلیلی

?Do you think that she didn't come to the meeting on purpose

آیا فکر می کنید که او به خاطر دلیلی به جلسه نیامد؟

.It was no accident that he broke my glasses. He did it on purpose

شکستن عینک من اتفاقی نبود. او از قصد این کار را انجام داد. 

10. take out: درآوردن، خارج کردن، با کسی قرار ملاقات داشتن

.Students, take out your books and open them to page twelve

دانش آموزان، کتاب هایتان را دربیاورید و صفحه دوازده را باز کنید.

?Did you take sue out last night

آیا دیشب با سو قرار ملاقات داشتی؟


کپی با ذکر منبع آزاد است.

مرکز ترجمه ملی ترنز